ردیفگروهنام محصولقیمت
1بازیFAR CRY3100,000
2بازیGTA THE COMLETE EDITION100,000